EN - TR - RO - GRK - IT - ES

За Проектаt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Мебелната индустрия е една от най-големите в Европа. Така, както и много други производства. този сектор има нужда от иновационен подход по отношение на дизайна за да бъде конкурентноспособен на бързо разрастващия се пазар в Азия. Програмите за развитие на професионалните умения за справяне с риска при земетресения във вътрешността на сградите трябва да бъдат подобрени и по отношение на мебелната ундустрия. Понастоящем, обучението, което се осъществява в тази насока, не покрива нуждите на сектора от иновации и се съсредоточава върху техническите проблеми, а не върху дизайна. На дизайна се обръща внимание преди всичко като на част от университетското обучение,  и тъй като мебелният сектор се основава преди всичко на Малките и Средни Предприятия и не може да наема съответните дизайнери, подходът към дизайна на съответните продукти е частично пренебрегнат.
В рамките на този проект, ние бихме желали да предоставим нов поглед към проблема и нови възможности за наемане на работна ръка на представителите на мебелната индустрия, тъй като той е директно свързан с човешкия живот.
Проектът е насочен към предотвратяване на загубата на човешки живот, собственост и функционирането на сградите по време на земетресения чрез производството на не-структурните елементи имайки предвид рисковете, които те носят. Не-структурните елементи не са вземани под внимание на Европейско ниво нито от гледна точка на развитие на професионалните умения, нито от гледна точка на сеизмологичната наука. Повече от 300 000 души са загинали, а 260 милиона са поставени в положение на риск от земетресение сега в Европа.
Проектът SISMILE има за цел да създаде e-learning пакет за обучение на работещите в сферата на мебелната индустрия и за производителите на мебели в областта на техниките за дизайн с цел превенция на риска причинен от не-структурните елементи във вътрешността на сградите по време на земетресения. Чрез този пакет от продукти ще бъде осъществявано обучението на целевите групи при създаване на реална симулация и запознаване с ефекта от правилен или неправилен дизайн на неструктурните елементи върху хората по време на бедствия. Съдържанието на обучението ще бъде мултиезичнo на английски, турски,...,..., гръцки ??? български и румънски език, а също така и съобразено с националните рамки като бъдат включени културните разлики на включените страни –партньори. Обучаващата програма ще бъде използвана като част от неофициално, неформално обучение, но в същото време може да бъде използвана индивидуално. Тази програма ще бъде създадена в процеса на сътрудничеството на 8 организации от 7 страни.
Изправени пред настоящите проблеми на мебелната индустрия, образователните програми трябва да бъдат съвременни, лесно осъвременявани и надграждани, разработени в съответствие с политиката на цена и печалба, а също така и трябва да бъдат конкретизирани. С цел решение на тези проблеми и осъвременяване на потребностите, така наречената „персонализация на  продуктите” също трябва да бъде въведена в образователните програми. За съжаление, съвременните програми са съсредоточени основно върху техническата част на производството, а не върху предотвратяване на риска.
В последните години наистина се наблюдава развитие на методиките за дизайн в мебелната индустрия, но статистиките показват, че те не са достатъчни за запазване на конкурентноспособността с производителите в Азия, чийто пазар бележи най-висок ръст в тази насока. Глобализацията променя структурата на производства със засилено участие на работна ръка такива като мебелната индустрия. Освен това, има един аспект, който все още не е взет под внимание в производството на мебели досега – „дизайнът на такива неструктурни елементи във вътрешното пространство на сградите които да понижат риска причинен от земетресения”, които се оказват едно от най-страшните бедствия ж Европа.
За да бъдат разбрани възможните резултати от проучванията направени по проекта е необходимо да се представят и статистики свързани с последиците от земетресенията в Европа. В историята на Европа има много бедствия свързани със загубата на хиляди човешки животи и собственост за милиони Евро. Рискът от земетресения все още съществува и никога няма да изчезне, а населението в земетръсните зони е повече от 260 милиона души. Проблемът не касае само една страна и предметът на този проект не е застъпван в образователните програми досега. Чрез постигане на целта на проекта, степента на загуба на човешки живот, собственост и устойчивост, причинени от земетресения, ще бъде намалена.
Проектът SISMILE ще се съсредоточи върху този проблем и така ще бъдат постигнати две основни цели. Първо, мебелната индустрия ще има нова тема върху която да работи, като това ще се отрази и в повишеното търсене на работна ръка, и, второ, рискът, причинен от неструктурни елементи по време на земетресение, ще бъде намален.


 Проектът ще има поредица от цели:

    • Работещите в сферата на мебелната индустрия и производителите ще бъдат обучавани в прилагане на техники за изработката на неструктурни елементи като превенция на риска при земетресение.
    • Обучените вече работници ще прилагат тези техники в строителството и обзавеждането на сгради в земетръсни райони и, разбира се, ще поличават доходи от тази дейност.
    • Тази печалба ще увеличи наемането на работна ръка в сферата на мебелната индустрия.
    • Прилагането на тези техники ще намали степента на риска от загуба на човешки живот, собственост и устойчивост в съответните региони.